directrix

A fixed line associated with a parabola.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.