dimension

A facet, aspect, or side of an object.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.