dilatation

The enlargement or reduction of a plane figure.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.