diameter

A line segment joining two points on a circle and passing through the center of the circle.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.