diagram

A figure, usually a line drawing, that illustrates a geometrical theorem.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.