diagonal

A line segment connecting two nonadjacent vertices in a polygon.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.