derivative

A measurement of how a function changes when the values of its inputs change.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.