depreciation

A decrease in value.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.