dependent system

The equations of a system are dependent if all the solutions of one equation are also solutions of the other equation.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.