data

Gathered information.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.