cylinder

A three-dimensional figure having two parallel bases that are congruent circles.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.