curve

The graphic representation of an algebraic equation; a connected set of points.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.