algorithm

A step-by-step procedure for carrying out computation.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.