cube

A solid figure with six square faces.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.