cross product

A product found by multiplying the numerator of one fraction by the denominator of another fraction and the denominator of the first fraction by the numerator of the second.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.