counting principle

If a first event has outcomes and a second event has outcomes, then the first event followed by the second event has times outcomes.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.