cosine

In a right triangle, the ratio of the length of the adjacent side to the length of the hypotenuse.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.