corresponding angles

Angles that have the same relative positions.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.