coplanar

Points that lie within the same plane.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.