convex polygon

A polygon with each interior angle measuring less than .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.