constant

A fixed value that does not change.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.