adjacent angles

Two angles that share both a side and a vertex.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.