conjecture

An educated guess.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.