congruent

Angles or figures that have the same size and shape.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.