cone

A three-dimensional figure with a circular base and one vertex.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.