concentric

With reference to circles, having the same center.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.