compound interest

The compound interest can be found with the formula: .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.