Lượng giác Ví dụ

Rút gọn sin(A)cos(B)+cos(A)sin(B)
Bước 1
Không thể làm gì thêm trong chủ đề này. Xin vui lòng kiểm tra biểu thức đã nhập hoặc thử một chủ đề khác.