Hoá học Ví dụ

Xác định nếu Hợp Chất Tan trong Nước He
Bước 1
không tan trong nước.
Không có tính tan