Hoá học Ví dụ

Tìm Khối Lượng Nguyên Tử Si
Bước 1
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
14Atomic Number
SiElement Symbol
SiliconElement Name
28.09Average Atomic Mass
Bước 2
Tìm khối lượng nguyên tử nằm gần biểu tượng của nguyên tố. Số này đại diện cho số gam trong một mol nguyên tử của nguyên tố.