Hoá học Ví dụ

Tìm Công Thức Thực Nghiệm/Đơn Giản Nhất H_2SO_4
Bước 1
Vì không có thừa số chung nào ngoài , công thức trở thành công thức thực nghiệm cho phức hợp này.