Hoá học Ví dụ

Tìm Công Thức Thực Nghiệm/Đơn Giản Nhất C_2H_4n_6
Bước 1
Tìm ước số chung lớn nhất.
Bước 2
Chia mỗi giá trị trong công thức phân tử cho ƯCLN để tìm công thức thực nghiệm.