Hoá học Ví dụ

Rút gọn 2CH_3OH+3O_2-2CO_2+4H_2O+347kcal
Bước 1
Di chuyển .
Bước 2
Di chuyển .
Bước 3
Di chuyển .