Hoá học Ví dụ

Quy đổi sang Kilôgram 170g
Bước 1
Quy đổi sang .
Bước 2
Loại bỏ các đơn vị chung và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Triệt tiêu chéo các đơn vị.
Bước 2.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Loại bỏ các đơn vị bị triệt tiêu.
Bước 2.2.2
Kết hợp các phân số.
Bước 2.2.3
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.3.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.3.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.3.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.3.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 2.3
Quy đổi sang số thập phân.