Hoá học Ví dụ

Tìm Số Lượng Hạt Proton He
Bước 1
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
2Atomic Number
HeElement Symbol
HeliumElement Name
4Average Atomic Mass
Bước 2
Để tìm số lượng hạt proton trong , trước tiên xác định vị trí nguyên tố trên bảng tuần hoàn. Tiếp theo, tìm số nguyên tử nằm phía trên ký hiệu của nguyên tố. Vì số nguyên tử của , hạt proton.
hạt proton