Hoá học Ví dụ

Tìm Số Lượng Hạt Electron Cu
Bước 1
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
29Atomic Number
CuElement Symbol
CopperElement Name
63.55Average Atomic Mass
Bước 2
Để tìm số lượng hạt electron trong , trước tiên xác định vị trí phần tử trên bảng tuần hoàn. Tiếp theo, tìm số nguyên tử nằm phía trên ký hiệu của nguyên tố. Vì số nguyên tử của , hạt electron.
hạt electron