Hoá học Ví dụ

Tìm Số Lượng Hạt Electron Br
Bước 1
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
35Atomic Number
BrElement Symbol
BromineElement Name
79.9Average Atomic Mass
Bước 2
Để tìm số lượng hạt electron trong , trước tiên xác định vị trí phần tử trên bảng tuần hoàn. Tiếp theo, tìm số nguyên tử nằm phía trên ký hiệu của nguyên tố. Vì số nguyên tử của , hạt electron.
hạt electron