Hoá học Ví dụ

Cân Bằng 2mg+O_2→2 mgo
Tôi không thể giải bài toán này.