Hoá học Ví dụ

Cân Bằng FeCl_2+H_2O+HCl→FeCl_3+H_2O
Bước 1
Tất cả các nguyên tố phải có cùng số lượng nguyên tử trong mỗi vế của phương trình để thỏa mãn định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học được cân bằng.
Không cân bằng được phương trình