Hoá học Ví dụ

Cân Bằng c_2h_6+o_2→co_2+h_2o
Bước 1
Không cân bằng được phương trình hóa học.
Không có đáp án