Hoá học Ví dụ

Cân Bằng Fe_2O_3+CO→Fe+CO_2
Bước 1
Định luật bảo toàn khối lượng nói rằng vật chất không thể được tạo ra cũng như không bị phá hủy. Không có nhiều hoặc ít hơn các nguyên tử sau khi phản ứng hóa học xảy ra so với lúc ban đầu. Để cân bằng một phương trình hóa học, mọi nguyên tố phải có cùng số nguyên tử ở mỗi vế của phương trình.
Để cân bằng một phương trình hóa học:
1. Mọi nguyên tố phải có cùng số nguyên tử ở mỗi vế của phương trình (định luật bảo toàn khối lượng).
2. Việc cân bằng phương trình có thể được thực hiện bằng cách điều chỉnh các hệ số.
Bước 2
không phải là một phần tử cân bằng. Để cân bằng , nhân từ bên phải với .
Bước 3
không phải là một phần tử cân bằng. Để cân bằng , nhân từ bên phải với .
Bước 4
không phải là một phần tử cân bằng. Để cân bằng , nhân từ bên trái với .
Bước 5
không phải là một phần tử cân bằng. Để cân bằng , nhân từ bên trái với từ bên phải với .