Hoá học Ví dụ

Cân Bằng H_2(Sn_4)+K(nH)→K_2(Sn_4)+H(nH)
Tôi không thể giải bài toán này.