Hoá học Ví dụ

Tìm Khối Lượng của 1 Mol Mn
Bước 1
Để tìm khối lượng của mol của hãy tìm khối lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố và nhân nó với số lượng nguyên tử có trong mỗi nguyên tố trong phân tử.
mass of mole of
Bước 2
Điền vào các khối lượng nguyên tử từ bảng tuần hoàn.
mass of mole of
Bước 3
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
khối lượng của mol của