Đại số Ví dụ

Quy đổi sang Phần Trăm 1/3
Bước 1
Quy đổi sang số thập phân.
Bước 2
Nhân với để quy đổi sang tỉ lệ phần trăm.
Bước 3
Rút gọn .